Prechod na dištančné vzdelávanie

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od 26.10.2020 vyučovanie na škole bude prebiehať dištančnou formou. Kontakty na vyučujúcich sú uvedené na našej stránke v Organizácii školy.

Úlohy z hudobnej náuky od 19.10. do 23.10.2020

Úlohy z hudobnej náuky :

PHV a

PHV b

PHV c

1.ročník 1.č.

2.ročník 1.č.

3.ročník 1.č.

4.ročník 1.č.

1.ročník 2.č.

2.ročník 2.č.

3.ročník 2.č.

Žiaci nezabudnite vypracované úlohy odovzdať svojim triednym učiteľom a ak potrebujete pomoc, využite individuálne konzultácie s vyučujúcimi hudobnej náuky. Kontakty nájdete v organizácii školy.

Úlohy z hudobnej náuky od 12.10.2020 do 16.10.2020

Úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň

PHV

1.r.1.č

2.r.1.č

3.r.1.č. pdf

4.r.1.č

1.r.2.č. pdf

2.r.2.č. pdf

3.r.2.č

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 12.októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie na základných umeleckých školách. 

V hudobnom odbore sa nebudú vyučovať  predmety zborový spev, štvorručná hra, komorná hra a súborová hra. Predmet hudobná náuka sa bude vyučovať dištančne, úlohy a zadania sa budú zverejňovať na web stránke školy. Individuálne konzultácie  s vyučujúcimi budú možné po telefonickom dohovore s triednymi učiteľmi.  Kontakty na vyučujúcich nájdete v sekcii organizácia školy.

Vo výtvarnom a tanečnom odbore sa bude vyučovať dištančne,  zadania a témy  sa budú zverejňovať  na  web stránke školy a facebookových stránkach ZUŠ Medzev VO a ZUŠ Medzev DANCE. Individuálne konzultácie  s vyučujúcimi budú možné po telefonickom dohovore s triednymi učiteľmi. Kontakty na vyučujúcich nájdete v sekcii organizácia školy.

How Important Is the Immigration Lawyer Fee?

How Important Is the Immigration Lawyer Fee?

An immigrant lawyer has the authority to finish a good application package that addresses all the legal needs and ensure that the application is completed to the correspondence. A lawyer’s ability to take on a vast selection of cases means that they have an awareness of the immigration system national interest waiver. If you’ve got a Master’s degree from an accredited college and five decades of expertise in your field, you might also be thought of a more advanced professional. These professionals can help immigrants together with the legal documentation required to legally enter the United States.

When you find the services of an immigration lawyer fee must be factored into the equation. These kinds of legal professionals often charge by the hour. If you are likely to employ an immigration attorney, you are very likely to need to cover their hourly rate or a flat fee. These fees can vary widely depending on the experience of every individual immigration attorney. There are lots of aspects that go in their pricing including the duration of time that’s been spent working on your situation, how big the case and the complexity of it.

If your case involves a significant amount of money, the price for an Eb2 Niw attorney fee might be a lot greater than an hourly fee. When a situation is complicated and involves a great deal of documentation to the attorney fee will develop into a considerable expense. It will be more reasonable to pay a flat fee to have a lawyer help you in drafting and completing the application for the law. In case the complexity is that the process is taking too long or if you need additional support, the attorney charges will reflect that additional price.

The quantity of the immigration lawyer fee isn’t usually the deciding factor wegreened when selecting an lawyer. Your choice will probably be based more on the skill, knowledge and expertise of the attorney than anything that may have to do with the amount of money they charge. Many men and women do not know that some lawyers charge a small retainer fee once you hire them and a charge a huge retainer fee each month or quarter depending on the amount of work they perform.

A good immigration attorney must have access to an attorney support team which works closely together and will advise them on the appropriate actions to take so as to deal with a intricate case. A good attorney will even have the ability to deal with any cases which are out their specialization field.

Prior to hiring an Eb2 Niw lawyer you should research them completely. Ask for references and try to get as many referrals as possible. This way you will get some notion of how competent the lawyer is. You wish to select a lawyer who has experience handling cases like yours. Asking friends, family members, and co-workers may also help you decide on a qualified attorney.

The kind of immigration lawyer fee you need to pay will depend greatly on the amount of work being done. You may want to cover to thousands of dollars to obtain expert legal counsel. This is a really costly procedure and you should never pay more than you will need to. There are lawyers who do supply legal advice for free, but these are those that typically utilize the most complex cases. The fees will usually start at $100 a hour or higher and increase as the situation progresses.

1 benefit of owning an Eb2 Niw attorney is the opportunity to retain their support for a protracted period of time. When you hire an Eb2 Niw lawyer it is less costly because the case will be managed on a continuous basis instead of being managed on a contingency basis. You are not stuck paying the exact same attorney in an ongoing basis however, you can afford to employ the attorney longer as a way to make the most of your situation success. Employing an Eb2 Niw attorney is likely to make your life simpler by making sure you get the help you want to win your situation.

Rozvrh hodín hudobnej náuky

Rozvrh hodín hudobnej náuky v školskom roku 2020/2021 (vrátane elokovaných pracovísk):

Rozvrh hodín hudobnej náuky

Odkazy na linky pomoci

Usmernenie

Vážení rodičia,
v prípade ak máte nejaké otázky, podnety, sťažnosti, chcete informácie ohľadom podmienok vyučovania na našej škole, kontaktujte prosím vašich triednych učiteľov alebo vedenie školy mailom zusmedzev@zusmedzev.sk, telefonicky 0554663436 alebo 0918628915. Ďalej Vám oznamujeme, že na dôrazné odporúčanie hlavného hygienika SR bude prebiehať vyučovanie na prvom stupni (v prvej aj druhej časti),druhom stupni a štúdiu pre dospelých v rúškach v hudobnom a výtvarnom odbore. Naďalej platí zákaz vstupu rodičov do priestorov školy, kvôli zabezpečeniu ochrany zdravia vašich detí ako aj zamestnancov školy. Za pochopenie ďakujeme Mgr. Mária Csontosová, riaditeľka ZUŠ v Medzeve

Oznam pre rodičov v súvislosti s COVID 19

Na základe manuálu pre základné školy a školské zariadenia, vydaného MŠVVaŠ SR,  aktualizovaného 16.9.2020,  riaditeľstvo Základnej umeleckej školy zverejňuje nasledovné oznamy:

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

OZNAM PRE RODIČOV

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný mailom: zusmedzev@zusmedzev.sk telefonický 0554663436, 0918628915). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Úradné hodiny :

pondelok až piatok:  7.30 hod. – 15.00 hod. hospodársky úsek

riaditeľka školy

pondelok:  10.30 -11.30

utorok    :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

streda     :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

štvrtok    :  10.30 -11.30

Slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev

Dňa 28.08.2020 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo VI./2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev, ktorého hlavným bodom bolo slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev.

Medzi tými, ktorí získali cenu mesta Medzev,  bola aj  naša Základná umelecká škola, ktorá toto ocenenie získala 9 za umelecký rozvoj mládeže, propagáciu mesta doma i v zahraničí a mimoriadne výsledky žiakov školy pri príležitosti 30. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Medzeve.

MZMedzev2020-74MZMedzev2020-76MZMedzev2020-81MZMedzev2020-83