Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Tanečný odbor

Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3.5.2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve, oznamuje rodičom, že od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Príloha č.8

Príloha č.10

 

čítať viac

Podmienky účasti žiakov na prezenčnom vyučovaní a pre vstup do školy

Od 3.5.2021 platia nové podmienky pre účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní:

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf.

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021. V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Podrobnejšie na https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf

čítať viac

Prezenčné vyučovanie na Základnej umeleckej škole v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie  v hudobnom odbore aj pre žiakov 2. časti základného štúdia, pre II. stupeň a Štúdium pre dospelých, okrem vyučovania dychových nástrojov. Podmienkou účasti žiaka je čestné vyhlásenie a negatívny test žiaka a zákonného zástupcu k nahliadnutiu, nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek,  v prípade plnoletého žiak čestné vyhlásenie a negatívny test k nahliadnutiu alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek.  O obnovení prezenčnej výuky v ostatných odboroch vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a facebookových skupín školy.

Tlačivá k stiahnutiu:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov -plnoletý žiak

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ -žiak a zákonný zástupca

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov

 

 

 

 

 

čítať viac

Letná škola

LETNÁ   ŠKOLA

 

Základná umelecká škola v Medzeve plánuje  v dňoch 1. 7. 2021 – 9.7.2021, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí,   letnú  školu  pre žiakov hudobného, výtvarného a tanečného odboru s pestrým programom.

V rámci tanečného odboru tanečné dielne, ktoré budú viesť erudovaní lektori, zamerané na rôzne štýly tanca, ako moderný, ľudový, klasický, scénický, hip-hop, gymnastika,…

V rámci výtvarného odboru tvorivé dielne, ktoré budú zamerané na kresbu, maľbu, šperkárstvo, návrhárstvo, prácu s netradičnými materiálmi, krajinársky plenér, ….

V rámci hudobného odboru skupinové muzicírovanie (štvorručná hra, komorná hra  – gitary, dychové nástroje, akordeóny, rôzne nástrojové zoskupenia), Orffova škola, hudobná náuka hrou, náuka o nástrojoch(ako sa vyrábajú, ošetrovanie- starostlivosť o nástroje,….

Podmienky účasti:

  • zaplatené školné za celý školský rok 2020/2021
  • nemať podĺžnosti na školnom
  • zaplatený príspevok ZRPŠ za školský rok 2020/2021
  • v závislosti od epidemiologickej situácie dokumenty, ktoré bude potrebné predložiť podľa platných predpisov.

 

V prípade záujmu vyplňte formulár

https://docs.google.com/forms/d/16gXyI5moIGv-C2XohZ10Srwj3N13oVJ3uykl9EDIoqk/edit

čítať viac

Oznam ku úhrade poplatku za štúdium na ZUŠ v Medzeve

Školné za II. polrok školského roka je možné uhradiť prevodom na č. ú. SK20 0200 0000 0016 3400 4454, ako variabilný symbol použite číslo učiteľa, ktorý daného žiaka vyučuje alebo poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť v kancelárii školy alebo tu.

Poštová poukážka ZUŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné):

hudobný odbor :

prípravné štúdium : 4,- eurá na mesiac,  20,- eur  na polrok

základné štúdium: 5,- eur na mesiac,   25,- eur na polrok

štúdium pre dospelých: 53,- eur na mesiac

výtvarný odbor:

prípravné štúdium : 3,- eurá na mesiac,  15-, eur na polrok

prípravné štúdium druhý predmet: 4,50,- eur na mesiac,  22,50,-  eur na polrok

základné štúdium: 4,- eurá na mesiac, 20,- eur na polrok

druhý predmet: 5,- eur na mesiac, 25,-  eur na polrok

tanečný odbor:

prípravné štúdium: 3,- eurá na mesiac, 15,- eur na polrok

základné štúdium: 4 eurá na mesiac, 20 eur na polrok

 

Prikladáme aj poštovú poukážku rodičovskej rady (poplatok je 10 eur na školský rok) . Variabilný symbol je totožný  ako pri školnom.

Poštová poukážka rodičovská rada

 

 

 

čítať viac

Informácia ku obnoveniu vyučovania od 1.3.2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 1.3.2021 vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, škola pokračuje v dištančnom vyučovaní. O  obnovení vyučovania vás budeme včas informovať.

čítať viac

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že v dňoch 22.2.2021 až 26.2.2021 budú jarné prázdniny. Vyučovanie sa začne 1.3.2021. O prípadnom prezenčnom vyučovaní od 1.3.2021 v hudobnom odbore Vás budeme informovať.

čítať viac

Zmena v kontaktoch pedagogických zamestnancov

Upozorňujeme rodičov a a žiakov , že  zoznam telefónnych kontaktov a mailových adries bol aktualizovaný.  Aktuálny zoznam je v sekcii Organizácia školy.

čítať viac

Oznam riaditeľstva Základnej umeleckej školy v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 8.1.2021 sa v prvom polroku školského roka  2020/2021 budú klasifikovať  predmety:

  • v hudobnom odbore : hra na hudobnom nástroji a hudobná náuka
  • vo výtvarnom odbore: kresba, maľba
  • v tanečnom odbore :                                                                                                                                 1.roč. – 2 roč. 1. časti I. stupňa : tanečná príprava                                                                                          3. roč.  – 4. roč. 1.časti I. stupňa:  klasický tanec, ľudový tanec,                                                                                                                       kreatívny tanec                                                                                        1.roč. – 4. roč. 2. časti I. stupňa: klasický tanec, ľudový tanec,  džezový                                                                                                      tanec                                                                                                            1.roč. – 4. roč. 2. časti II. stupňa: klasický tanec, ľudový tanec,  džezový                                                                                                         tanec                                                                                                       Výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 bude žiakom doručený  osobne až po návrate do škôl.                                                                                                                                             Vysvedčenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
čítať viac

Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať dištančne vo všetkých ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na stránkach školy a na facebookových stránkach jednotlivých odborov.

čítať viac