Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

O škole

Základná umelecká škola v Medzeve

Vznikla v roku 1990 ako tretia základná umelecká škola v okrese Košice – okolie.  Sídlo školy je v Medzeve na Štóskej ulici 159, elokované pracoviská   má škola v Poproči, Malej Ide, Štóse, Rudníku a Šemši. Pôsobnosť  školy  je regionálna pre región Rudohoria. Škola má právnu subjektivitu od roku 1997,  zriadovateľom je Mesto Medzev.

Zameranie školy

Škola poskytuje základné umelecké  vzdelanie, pripravuje žiakov na štúdium na stredné umelecké školy a vysoké školy umeleckého zamerania. ZUŠ má nezastupiteľné miesto pri vytváraní miestneho kultúrneho života, ktoré sa uskutočňuje formou koncertov, výstav a  predstavení tanečného odboru.

Štatistické údaje

V školskom roku 2023/2024  školu navštevuje 608  žiakov v troch odboroch.
V hudobnom odbore žiaci navštevujú študijné zamerania: klavír, keyboard, priečna flauta, zobcová flauta,  saxofón,  akordeón, gitara, spev a bicie. Na škole pôsobí  tanečná skupina IDAnce a  akordeónový súbor. Okrem hudobného odboru môžu žiaci študovať vo výtvarnom a  tanečnom  odbore.  Na škole pôsobí 19   pedagogických zamestnancov  a 4 nepedagogickí zamestnanci,   z  toho v  hudobnom odbore pôsobí 13  pedagógov,   v tanečnom odbore 2  pedagógovia a vo výtvarnom odbore 4 pedagógovia.

Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka školy