Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

O škole

Základná umelecká škola v Medzeve

Vznikla v roku 1990 ako tretia základná umelecká škola v okrese Košice – okolie.  Sídlo školy je v Medzeve na Štóskej ulici 159, elokované pracoviská   má škola v Poproči, Malej Ide, Štóse, Rudníku a Šemši. Pôsobnosť  školy  je regionálna pre región Rudohoria. Škola má právnu subjektivitu od roku 1997,  zriadovateľom je Mesto Medzev.

Zameranie školy

Škola poskytuje základné umelecké  vzdelanie, pripravuje žiakov na štúdium na stredné umelecké školy a vysoké školy umeleckého zamerania. ZUŠ má nezastupiteľné miesto pri vytváraní miestneho kultúrneho života, ktoré sa uskutočňuje formou koncertov, výstav a divadelných predstavení. Aj v súčasnosti škola pokračuje  s pokusným overovaním vyučovania výtvarnej výchovy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, zamerané na rozvoj remeselných zručností.

Štatistické údaje

V školskom roku 2020/2021  školu navštevuje 626  žiakov v troch odboroch.
V hudobnom odbore žiaci navštevujú študijné zamerania: klavír, keyboard, priečna flauta, zobcová flauta,  saxofón, pozauna,  akordeón, gitara. Na škole pôsobí  tanečná skupina IDAnce a  akordeónový súbor. Okrem hudobného odboru môžu žiaci študovať vo výtvarnom a  tanečnom  odbore.  Na škole pôsobí 20   pedagogických zamestnancov  a 3 nepedagogickí zamestnanci,   z  toho v  hudobnom odbore pôsobí 14  pedagógov,   v tanečnom odbore 2  pedagógovia a vo výtvarnom odbore 4 pedagógovia.

Projekty 

– škola sa spolupodieľala s detským domovom v Štóse na realizácii projektu „Špecifiká práce  s rómskym dieťaťom“, a to zabezpečením obsahovej stránky výtvarnej a hudobno-pohybovej zložky projektu

– v  rámci projektu  z konta Orange získala škola finančné prostriedky na projekt  „Ušijeme bez ihly?“

– v  školskom roku 2012/2013  sa škola  zapojila   v mesiacoch marec – jún 2013 do pilotného projektu overovania  profesijných štandardov PZ učiteľa ZUŠ

–  škola  sa  zapájala do  projektu   “Portréty“  v rámci    Festivalu  Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu – ISCM  Dni novej hudby/World New Music Days  s hlavným partnerom organizácie  New Music for Kids and Teens. Základným cieľom projektu bolo   zapojenie detí a mladých ľudí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby.

Mgr. Mária Csontosová
riaditeľka školy