Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Prechod na dištančné vzdelávanie

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od 26.10.2020 vyučovanie na škole bude prebiehať dištančnou formou. Kontakty na vyučujúcich sú uvedené na našej stránke v Organizácii školy.

čítať viac

Úlohy z hudobnej náuky od 19.10. do 23.10.2020

Úlohy z hudobnej náuky :

PHV a

PHV b

PHV c

1.ročník 1.č.

2.ročník 1.č.

3.ročník 1.č.

4.ročník 1.č.

1.ročník 2.č.

2.ročník 2.č.

3.ročník 2.č.

Žiaci nezabudnite vypracované úlohy odovzdať svojim triednym učiteľom a ak potrebujete pomoc, využite individuálne konzultácie s vyučujúcimi hudobnej náuky. Kontakty nájdete v organizácii školy.

čítať viac

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 12.októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie na základných umeleckých školách. 

V hudobnom odbore sa nebudú vyučovať  predmety zborový spev, štvorručná hra, komorná hra a súborová hra. Predmet hudobná náuka sa bude vyučovať dištančne, úlohy a zadania sa budú zverejňovať na web stránke školy. Individuálne konzultácie  s vyučujúcimi budú možné po telefonickom dohovore s triednymi učiteľmi.  Kontakty na vyučujúcich nájdete v sekcii organizácia školy.

Vo výtvarnom a tanečnom odbore sa bude vyučovať dištančne,  zadania a témy  sa budú zverejňovať  na  web stránke školy a facebookových stránkach ZUŠ Medzev VO a ZUŠ Medzev DANCE. Individuálne konzultácie  s vyučujúcimi budú možné po telefonickom dohovore s triednymi učiteľmi. Kontakty na vyučujúcich nájdete v sekcii organizácia školy.

čítať viac

Rozvrh hodín hudobnej náuky

Rozvrh hodín hudobnej náuky v školskom roku 2020/2021 (vrátane elokovaných pracovísk):

Rozvrh hodín hudobnej náuky

čítať viac

Usmernenie

Vážení rodičia,
v prípade ak máte nejaké otázky, podnety, sťažnosti, chcete informácie ohľadom podmienok vyučovania na našej škole, kontaktujte prosím vašich triednych učiteľov alebo vedenie školy mailom zusmedzev@zusmedzev.sk, telefonicky 0554663436 alebo 0918628915. Ďalej Vám oznamujeme, že na dôrazné odporúčanie hlavného hygienika SR bude prebiehať vyučovanie na prvom stupni (v prvej aj druhej časti),druhom stupni a štúdiu pre dospelých v rúškach v hudobnom a výtvarnom odbore. Naďalej platí zákaz vstupu rodičov do priestorov školy, kvôli zabezpečeniu ochrany zdravia vašich detí ako aj zamestnancov školy. Za pochopenie ďakujeme Mgr. Mária Csontosová, riaditeľka ZUŠ v Medzeve
čítať viac

Oznam pre rodičov v súvislosti s COVID 19

Na základe manuálu pre základné školy a školské zariadenia, vydaného MŠVVaŠ SR,  aktualizovaného 16.9.2020,  riaditeľstvo Základnej umeleckej školy zverejňuje nasledovné oznamy:

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

OZNAM PRE RODIČOV

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný mailom: zusmedzev@zusmedzev.sk telefonický 0554663436, 0918628915). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Úradné hodiny :

pondelok až piatok:  7.30 hod. – 15.00 hod. hospodársky úsek

riaditeľka školy

pondelok:  10.30 -11.30

utorok    :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

streda     :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

štvrtok    :  10.30 -11.30

čítať viac

Slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev

Dňa 28.08.2020 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo VI./2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev, ktorého hlavným bodom bolo slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev.

Medzi tými, ktorí získali cenu mesta Medzev,  bola aj  naša Základná umelecká škola, ktorá toto ocenenie získala 9 za umelecký rozvoj mládeže, propagáciu mesta doma i v zahraničí a mimoriadne výsledky žiakov školy pri príležitosti 30. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Medzeve.

MZMedzev2020-74MZMedzev2020-76MZMedzev2020-81MZMedzev2020-83

čítať viac

Otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci

 

Zápis  bude 2.septembra 2020  od  9.00 hod. do 16.00 hod. Zapísať svoje dieťa môžete do 8.9.2020 denne od 12.00 hod. do 16.00 hod. Novoprijatí žiaci dostanú rozhodnutie o prijatí pri zápise od svojich triednych učiteľov.  Vzhľadom na prijaté opatrenia kvôli COVID 19,  pri zápise sú žiaci povinní mať rúška. Návštevy rodičov v škole sú zakázané s výnimkou rodičov žiakov prípravného štúdia. Všetci žiaci musia odovzdať svojim triednym učiteľom vyplnený dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorý si môžete stiahnuť  tu. Tešíme sa na Vás .

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča

čítať viac